Zorgpagina Van Damschool  info schoolmaatschappelijk werk 

Zorg voor de kinderen:
 
Ook het komende schooljaar willen we de ontwikkeling van de kinderen volgen. Dat doen we door elke dag goed naar de kinderen te kijken en met hen in gesprek te blijven. Daarnaast volgen we  de ontwikkeling van de kinderen volgens de vastgestelde toetskalender. In de toetskalender vindt u in welke weken de toetsen zijn gepland. Drie keer per jaar worden alle leerlingen van de groep besproken met de intern begeleider. We praten over de toetsen, de sterke kanten van de leerling en vooral over wat een leerling nodig heeft. Via de rapporten en de oudergesprekken wordt u als ouder op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind.
 
1. Zorg binnen de groep.
Zorg begint altijd in de groep. De leerkracht ziet de kinderen iedere dag en geeft dagelijks extra zorg. Bijvoorbeeld een herhaling van de uitleg of een extra hulpmiddel (denk aan materiaal bij rekenen). Denk ook aan een compliment of moeilijker opdracht. Om te weten welke kinderen wat extra zorg nodig hebben let de leerkracht goed op en worden er toetsen afgenomen. Natuurlijk kunt u als ouder ook uw zorg bij de leerkracht melden.

2. Zorg binnen de school
Er zijn vaste momenten gepland waarop leerkrachten onderling met de intern begeleider over de kinderen. Dan worden de toetsen besproken en kunnen zorgen worden gedeeld. In overleg worden groepsplannen en handelingsplannen opgesteld. Daarbij staat de vraag centraal: wat sluit aan bij de mogelijkheden van deze leerling en wat heeft dit kind nodig?
Als ouder kunt u altijd vragen over uw kind aan juf Thona, de intern begeleider stellen. Het is wel fijn als de leerkracht daarvan op de hoogte is.
 
3. Zorg binnen de school met hulp van buiten.
Er staan verschillende organisaties om de school heen. (bv Buurtzorg Jong,  schoolarts, logopedist en leerkracht voor onderwijs aan kinderen met Nederlands als tweede taal). De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband OZKNV.  Daarnaast zijn er contacten met de Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland. De contacten lopen via de intern begeleider.
Naar aanleiding van het zorgoverleg binnen school kan er contact worden gezocht met iemand buiten school. Bv voor advies aan de leerkracht. Wanneer het een kind betreft dan gaat dit altijd in samenspraak met de ouders.  
 
4. Zorg buiten de school.
Voor bijna alle leerlingen is het zorgtraject zoals hier boven genoemd voldoende. Het kan zijn dat het traject zorgvuldig is verlopen, maar er toch niet aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan worden voldaan. Dan wordt in overleg met ouders gezocht naar een school waar de leerling voldoende zorg kan ontvangen. Dit kan op een andere basisschool, speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs zijn.
Uitgebreidere informatie is te vinden in de schoolgids.
 
Als u vragen heeft over uw kind bent u van harte welkom!
Aanwezig: maandagmiddag, dinsdagmorgen en donderdagmiddag.
 
Met vriendelijke groeten,
Anneke van Doornik
Hanneke Verbeek
 
 
 

 Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet