SOCIALE REDZAAMHEID

Sociale veiligheid
Er is een duidelijk verschil tussen pesten en plagen. Het is niet erg wanneer een kind af en toe geplaagd wordt. Het is een onderdeel van het volwassen worden en het is goed dat een kind leert om weerbaar te worden. Weerbaarheid vinden we een belangrijk thema in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Aan de kinderen van groep 5 of groep 6 wordt 1x per twee jaar een weerbaarheidtraining van tien lessen gegeven door een extern bevoegde trainer van het bureau IKOS. Hieraan is ook een ouderavond gekoppeld.
Erger wordt het, als een kind echt en langdurig gepest wordt. Kinderen krijgen dan niet meer de kans om zichzelf te zijn, terwijl de schoolgang een verschrikking kan worden.  
Wanneer de leraar merkt dat een kind zich in een dergelijke situatie bevindt, probeert hij of zij er alles aan te doen om het pesten te stoppen.
Echter niet altijd worden signalen in die richting opgevangen. U wordt dan ook dringend verzocht zo snel mogelijk dit soort zaken te melden. Wacht niet te lang! Hoe wij omgaan met pestgedrag vindt u in het Pestprotocol.
 
Pestpreventie en Aanspreekpunt (Anti-Pestcoördinator)
In het kader van de wet Veiligheid op school is er binnen het team een “Aanspreekpunt Pesten” aangesteld.
 
We vinden het van belang om zorgen/signalen in beeld te hebben, zodat we ook actie kunnen ondernemen. Het doel is een veilige school voor iedereen. Wanneer er zorgen zijn in het kader van pestgedrag bespreekt u dit eerst met de groepsleraar van uw kind.
 
Op onze school is juf Anneke van Doornik aangesteld als geschoold aanspreekpunt. Voor vragen en informatie over pesten kunt u bij haar terecht.

De rol van het aanspreekpunt is:
  1. Opvangen en in kaart brengen van de situatie
  2. Begeleiden bij het zoeken naar het oplossen van de situatie
  3. Indien nodig verwijzen naar externe hulp of instanties
  4. Preventie en voorlichting: zorgen dat er kennis is van pestproblematiek binnen het team en op dit gebied informeren en adviseren.

 
Vragenlijst sociale veiligheid november 2016
 
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet