Verlofprocedure - Buitengewoon verlof

Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen schriftelijk gericht te worden aan de schoolleiding. Speciale formulieren hiervoor zijn te downloaden via de website of verkrijgbaar op school. Op deze formulieren staat de wettelijke verlofregeling vermeld, zodat u kunt zien of u recht heeft op verlof. In het algemeen moet er sprake zijn van buitengewone omstandigheden, zoals sterfgevallen, ernstige ziekte van ouders, huwelijk, jubileum. In speciale gevallen wordt de leerplichtambtenaar geraadpleegd.

Buitengewoon verlof geldt nadrukkelijk niet voor de planning van (tussentijdse) vakanties, omdat daardoor de voortgang van het leerproces onnodig wordt onderbroken.
De toepassing van de  Leerplichtwet wordt door de overheid nadrukkelijk gevolgd. Per 1 januari 2012 kan de Inspectie van het Onderwijs in mandaat een bestuurlijke boete opleggen aan het bevoegd gezag van de school of instelling bij niet naleving van de Leerplichtwet.
  
 
Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet