Resultaten van het onderwijs

De resultaten van alle leerlingen worden gevolgd met methodegebonden en landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen.

De inspectie houdt toezicht op de resultaten van het onderwijs. Dat doet zij door de beoordeling van de eindresultaten (Eindtoets gr.8) te baseren op de resultaten van ten minste drie jaargroepen en de beoordeling van de resultaten gedurende de schoolperiode (jaarlijkse toetsrondes in alle groepen) op ten minste vijf toetsen.

De school verantwoordt zich elk jaar aan de hand van de toetsuitslagen aan bestuur en ouders. Naast de verantwoording achteraf wordt vooraf gewerkt met streefdoelen voor de kernvakken.

De scores van de CITO Eindtoets worden jaarlijks gepubliceerd in de schoolgids (zie hfst.8) samen met de verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs.

N.a.v. de publiciteit rondom het openbaar maken van scores van de CITO Eindtoets (RTL-nieuws en Stentor) verwijzen we u naar het artikel 'Citolijst vraagt om nuancering' als gepubliceerd in de Stentor.

In tegenstelling tot de publicatie van de ruwe scores in landelijke media houden we (volgens de richtlijnen van de inspectie) voor een zuiver beeld wel rekening met
a. vier groepen leerlingen die op grond van richtlijnen van de inspectie daarbij buiten beschouwing mogen worden gelaten.
b. de verschillende scholengroepen (afhankelijk van de populatie), ieder met een eigen landelijk gemiddelde.

Tot slot willen we de resultaten van het onderwijs in de juiste verhouding zien met de visie en missie van de school. Omdat ieder kind verschillende gaven en talenten van God heeft gekregen waarderen we de verschillen tussen kinderen ook positief. Kinderen hebben een eigen manier van werken en leren niet alleen met het hoofd (cognitief),maar ook met het hart (sociaal/relatie/emotie) en handen (expressief).Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet