Burgerschap.

In het voorjaar van 2008 stelde de overheid vast dat elke school een visie op burgerschap en sociale integratie moet verwoorden.
 
Wij vinden het een taak van de school om de leerlingen (mede) op te voeden tot:
1.         evenwichtige; 
2.         fatsoenlijke;                             
3.         democratische;                                    
4.         participerende;
5.         cooperatieve; 
6.         algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving, omdat:
 
>      dit voortkomt vanuit onze identiteit;
>      we vinden dat dit een verlengstuk dient te zijn van de opvoeding thuis;
>      we de kinderen 24 uur in de week onder onze hoede hebben;
>      we dit ook als tegenwicht zien voor  negatieve maatschappelijke 
        ontwikkelingen;
>      we beseffen, dat we er als leraren toe doen: we geven het goede 
        voorbeeld;
>      we de leerlingen zo willen ontwikkelen dat ze (later) goed functioneren         in de maatschappij;
>      we betrokkenheid op de samenleving belangrijk vinden ;
>      we het belangrijk vinden dat leerlingen goed (respectvol) met anderen 
        kunnen omgaan;
>      we het belangrijk vinden dat leerlingen oog en oor (zorg) hebben voor 
        anderen;
>      we het belangrijk vinden dat leerlingen hun mening op een goede wijze 
        kunnen vertolken;
>      we het woord samen een kernbegrip vinden;
>      we de verantwoordelijkheid voor mens en natuur (omgeving) van                      belang achten;  
>      we vinden dat kennis van (het) andere(n) leidt tot begrip voor (het) 
        andere(n).
 
Onze doelen.
1.      We leren de kinderen door middel van positief opgestelde regels                  respectvol om te gaan met de andere kinderen en volwassenen
2.      We voeden de kinderen op tot goed actief functioneren in onze 
         samenleving in samenwerking met anderen.       
3.      Kinderen ontwikkelen zich tot volwaardige leden van onze                            democratische samenleving.
4.      Kinderen verwerven kennis ten opzichte andere religies en leren 
      andersdenkenden te respecteren.
5.     We richten ons ook op algemene ontwikkeling. We geven onze                   leerlingen (culturele) bagage mee voor het leven.


Van Damschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet